Συνέδριο για δημιουργικές συνεργασίες – Πορτογαλία

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνδιάσκεψη για δημιουργικές συνεργασίες – Πορτογαλία

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της FENICE και προώθηση των διατομεακών συμπράξεων

Το συνέδριο για τις δημιουργικές συνεργασίες στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου στο Πόρτο. Εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και την εκδήλωση επισκέφθηκαν περισσότερα από 70 άτομα. Το κοινό αυτό αποτέλεσε μια καλή πλατφόρμα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και για τη συζήτηση των δυνατοτήτων των CCis και των δυνατοτήτων για συμπράξεις μεταξύ των φορέων, καθώς και με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.


Δυναμικό των συμπράξεων CCI στην Πορτογαλία