Πρόγραμμα Erasmus +

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός είναι βασικοί τομείς που στηρίζουν τους πολίτες στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η άτυπη και μη τυπική μάθηση, στην ουσία εφοδιάζουν τους νέους και τους συμμετέχοντες κάθε ηλικίας με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας. Το Erasmus+ καταβάλλει προσπάθειες για να συμβάλει σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, πιο συνεκτικές, με μεγαλύτερο οικολογικό προσανατολισμό και καλύτερα ψηφιακά προετοιμασμένες.

Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.

Το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας όσον αφορά τα εξής:

τριτοβάθμια εκπαίδευση

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

σχολική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής και μέριμνας)

εκπαίδευση ενηλίκων

νεολαία

αθλητισμός

Το Πρόγραμμα έχει σαφή δομή και παρέχει υποστήριξη σε διάφορους τομείς:

ΒΔ 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Των Ατόμων

Παρέχει ποικίλες ευκαιρίες για εκπαιδευόμενους και προσωπικό: ευκαιρίες για μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευόμενους και νέους, καθώς και για καθηγητές, δασκάλους, εκπαιδευτές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, αθλητικούς προπονητές, προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την απόκτηση εκπαιδευτικής και /ή επαγγελματικής εμπειρίας σε άλλη χώρα.

Υπάρχουν επίσης δράσεις που προσφέρουν στους νέους 18 ετών την ευκαιρία να έχουν μια πρώτη, βραχυπρόθεσμη ατομική ή ομαδική εμπειρία ταξιδεύοντας σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο μιας άτυπης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανακάλυψη της πολιτισμικής της ποικιλομορφίας.

Μεταξύ όλων των πλεονεκτημάτων για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, οι κινητικότητες στηρίζουν τους πολίτες της ΕΕ στην ανακάλυψη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της ΕΕ, στην ενίσχυση της αίσθησης ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βελτίωση της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή, συμβάλλοντας στους κοινούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΒΔ 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

Η συγκεκριμένη βασική δράση παρέχει στήριξη για (α) Συμπράξεις συνεργασίας. Ο πρωταρχικός στόχος των συμπράξεων συνεργασίας είναι να δοθεί στους οργανισμούς η δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν το δίκτυο των εταίρων τους, να βελτιώσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διακρατικό επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους, της ανταλλαγής ή ανάπτυξης νέων πρακτικών και μεθόδων και της ανταλλαγής και αντιπαράθεσης ιδεών·
(β) Συμπράξεις μικρής κλίμακας. Έχουν σχεδιαστεί για τη διεύρυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα φορέων μικρής κλίμακας και ατόμων η προσέγγιση των οποίων είναι δύσκολη στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Η ΒΔ παρέχει επίσης υποστήριξη που στοχεύει στην προώθηση της αριστείας και της διεθνοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ιδρυμάτων και τη δημιουργία διακρατικών πλατφορμών κέντρων επαγγελματικής αριστείας στενά ενσωματωμένων στις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.

ΒΔ 3: Στήριξη της χάραξης πολιτικής και της συνεργασίας

Η βασική δράση 3 υποστηρίζει τη συνεργασία πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, στην ανάπτυξη νέων πολιτικών οι οποίες μπορούν να επιφέρουν εκσυγχρονισμό και μεταρρυθμίσεις —σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και συστημάτων— στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Οι Δράσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με: 

  • την προετοιμασία και στήριξη της υλοποίησης του πολιτικού θεματολογίου της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό
  • την προαγωγή του διαλόγου πολιτικής με ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, μέσω συνεδρίων, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή φορέων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα συναφή Ευρωπαϊκά πολιτικά θεματολόγια και την προώθηση της Ευρώπης ως εξαιρετικού προορισμού για σπουδές και έρευνα·