Το εργο

Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) θεωρούνται ως κινητήριες δυνάμεις για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν ελλείψεις και αναντιστοιχίες στις δεξιότητες και τις ικανότητες για τη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα των επαγγελματιών στις ΠΔΒ, ειδικά όταν αποφοιτούν από τα ΑΕΙ καλών τεχνών. Ταυτόχρονα, είναι περιορισμένη η επαγγελματική γνώση των φοιτητών σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των ΠΔΒ. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, εμποδίζει την πλήρη δυνατότητα ανάπτυξης της δημιουργικής οικονομίας.

Οι ΠΔΒ χρειάζονται πραγματική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων τομέων έρευνας και μελετών κατά τρόπο ώστε η εκπαίδευση όχι μόνο να ενθαρρύνει μια νέα νοοτροπία προσανατολισμένη προς την αξιοποίηση της δημιουργικής οικονομίας, αλλά και να προωθήσει την καλύτερη κατανόηση των ΠΔΒ ως «φάρος» μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς βασισμένης στη γνώση. Από αυτή την άποψη, το FENICE στοχεύει να προσφέρει μια καινοτόμο διεπιστημονική προσέγγιση στην οικοδόμηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων διαχείρισης καινοτομίας σε φοιτητές και αποφοίτους που ακολουθούν σταδιοδρομία στις ΠΔΒ.

Το FENICE επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα και τη συνάφεια της επαγγελματικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για τις ΠΔΒ, εστιάζοντας στις μη τεχνολογικές καινοτομίες που δημιουργούνται στο πλαίσιο της δημιουργικής οικονομίας σε πέντε χώρες του προγράμματος. Έχει σχεδιαστεί για:

  • την ανταλλαγή έρευνας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης και της επιχειρηματικότητας για τις ΠΔΒ με σκοπό την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες δεξιοτήτων της δημιουργικής οικονομίας, στην καινοτομία και στην αξία της βιωσιμότητας
  • τη διασταύρωση μεταξύ επιχειρήσεων/οικονομικών, τεχνών, πολιτιστικής κληρονομιάς, ΤΠΕ και μελετών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών σε αυτή τη βάση
  • την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για την προώθηση της επώασης, της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σε ΠΔΒ στις τοπικές κοινότητες

Το έργο FENICE έχει ως στόχο την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων μαθημάτων, εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικής μάθησης που συμβάλλουν στην κάλυψη των εντοπισμένων κενών δεξιοτήτων και την παροχή ευκαιριών για τη δημιουργία παραδοσιακών και LLL μαθημάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μη παραδοσιακών μαθητών. Τέλος, το FENICE θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα παρέχει μαθήματα στη Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις ΠΔΒ και εισάγει ένα μοντέλο συνεργασίας ΑΕΙ-επιχειρήσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης των φοιτητών και για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας των αποφοίτων.

Ο επιδιωκόμενος μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου είναι:

η επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των ΠΔΒ ως καινοτόμων, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμων τομέων

η διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων και ικανοτήτων κατά τη διαχείριση των ΠΔΒ μεταξύ των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και περιφερειών

η συμβολή στην ανάπτυξη διεπιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες των ΠΔΒ σε δεξιότητες και αυξάνουν τις θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στους άλλους κλάδους και την κοινωνία

η συμβολή στη δημιουργία δημιουργικών εταιρικών σχέσεων με πανεπιστημιακή καθοδήγηση, στις οποίες θα συμμετέχουν επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, με την υποστήριξη των ΠΔΒ εντός των κοινοτήτων και των περιφερειών