Varna Univerzitet za Menadžment

VUM pokriva oblast društvenih nauka i nudi studijske programe poslovnih studija, menadžmenta, administracije i turizma. Takođe pruža inovativno obrazovanje u oblasti kulinarstva i hotelijerstva, kao i softverskog inženjerstva. Većina studijskih programa na VUM izvode se isključivo na engleskom jeziku i omogućavaju dobijanje dvostrukih diploma, i to jedne od strane VUM-a, i druge od univerzitetskog strateškog partnera VUM-a iz druge EU zemlje.

Značajan broj predavača na VUM objavljuje radove u međunarodnim naučnim časopisima – prema Scopus-u, predavači VUM-a autori su 12 od 50 najcitiranijih publikacija (24%) objavljenih između 2010-2016. godine u oblasti društvenih nauka, poslovnih studija, ekonomije, finansija, računovodstva i humanističkih nauka.

Prema rejtingu bugarskih visokoškolskih ustanova za 2017. godinu, koji je objavio MES, VUM zauzima prvo mesto u zemlji po broju citata u naučnim oblastima ‘Administracija i menadžment’ i ‘Ekonomija’ kada je u pitanju Scopus i drugo mesto za naučna istraživanja u oblasti ‘Turizma’.

VUM je domaćin Regionalnog centra Bugarske akademije nauka i izdaje Evropski časopis za istraživanje u turizmu (EJTR, http://ejtr.vumk.eu) – jedini naučni časopis u oblasti turizma u Bugarskoj koji izlazi na engleskom jeziku čiji urednički odbor broji 52 vodeća istraživača u oblasti turizma iz 26 zemalja. Časopis je indeksiran u Scopus-u i Web of Science 2016. godine.

VUM je 2016. godine pokrenuo osnivanje nacionalnog istraživačkog konzorcijuma, uključujući 4 visokoškolske ustanove i 4 naučno-istraživačka instituta pri Bugarskoj akademiji nauka (BAS) koji objedinjuju njihov tehnički i naučni kapital za realizaciju inovativnih kompleksnih primenjenih istraživačkih inicijativa za generaciju novih tehnologija i rešenja u oblasti kreativnih i rekreativnih industrija. Ova inicijativa dovela je do osnivanja prvog i jedinog Centra kompetencija u oblasti kreativnih i rekreativnih industrija u Bugarskoj.