Kulturne i kreativne industrije

Bogato kulturno nasleđe Evrope, sa svojim zajedničkim vrednostima, bogatstvom spomenika i nalazišta i kreativnom raznolikošću tradicije, zanata, umetnosti, arhitekture, književnosti, jezika, pozorišta, filmova i muzike ne samo da odražava našu prošlost, već i oblikuje našu sadašnjost i gradi budućnost.

KULTURNO NASLEĐE I KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE – ISTRAŽIVANJA KOJE OMOGUĆAVA EVROPSKA KOMISIJA

Kulturne i kreativne industrije (KKI) podstiču ekonomski rast, otvaranje novih radnih mesta i zaradu od izvoza, a istovremeno promovišu društvenu uključenost, kulturnu raznolikost i ljudski razvoj, posebno na lokalnom i regionalnom nivou. Stoga se mogu posmatrati kao vitalne ekonomske aktivnosti koje utiču na raznolikost i otpornost evropske ekonomije.

According to the Green Paper on the Potential of CCIs of the European Commission (COM (2010) 183 Final), thPrema Zelenoj knjizi o potencijalu KKI Evropske komisije (COM (2010) 183 Final), KKI se odnose na:

Vizuelne umetnosti

Izvođečke umetnosti

Muziku

Tv i radio

Kulturno nasleđe

Film, dvd i video

Igrice

Nove medije

Knjige i štampu

Arhitekturu i dizajn

KKI predstavljaju sektor sa visokim rastom. Prema poslednjim podacima (EIF-KEA, Analize tržišta KKI u EVROPI, januar 2021):

Sa dodatom vrednošću od 412.929 miliona evra (2017), KKS predstavlja 5,5% ukupne ekonomije EU.

Udeo KKS u ukupnoj evropskoj radnoj snazi povećan je sa 5,6% u 2013. na 6,2% u 2017.

KKS preduzeća u državama članicama EU u proseku predstavljaju 12,1% od ukupnog broja nacionalnih kompanija.

Ekonomska važnost KKS je slična drugim sektorima sa sa značajnim efektom prelivanja kao što su IKT i ugostiteljstvo..

Evropsko tržište nije jedina arena kulturnog sektora – on ima jednako jaku poziciju unutar globalne ekonomije. Uprkos tome, kulturne i kreativne industrije suočene su sa brojnim izazovima kada su u pitanju veštine koji mogu da ugroze njihov budući razvoj, konkurentnost i održivost. Identifikovanje i rešavanje ovih izazova treba da bude ključni prioritet za sve aktere, ali posebno za obrazovne institucije.

Poteškoće pri upotrebi određenih veština u kulturi ili kreativnim industrijama na konkurentnom tržištu, zajedno sa nedostatkom obučene radne snage i stalnim razvojem karijere, povećavaju postojeći razdor i nedostatke kada su u pitanju veštine. Razvoj liderskih i upravljačkih sposobnosti identifikovan je kao ključno pitanje, a posebno sposobnost lidera da se prilagode novim trendovima i tehnologijama, kao i da razviju svoje specifične modele i pristupe.