Висше училище по мениджмънт

ВУМ е специализиран в социалните науки и предлага учебни програми по бизнес, мениджмънт, администрация и туризъм. Висшето училище също така предоставя иновативно образование в областта на кулинарните изкуства и хотелиерството, както и в софтуерното инженерство. Повечето учебни програми на ВУМ се предоставят изцяло на английски език и водят до присъждане на две дипломи, а именно една от ВУМ и втора от стратегически партньорски университет на ВУМ, разположен в друга страна от ЕС.

Значителен брой от преподавателите на ВУМ публикуват в международни научни списания – според Scopus, преподавателите на ВУМ са автори на 12 от 50-те най-цитирани публикации (24%), публикувани между 2010-2016 г. в областта на социалните науки, бизнеса, икономиката, финансите и счетоводство, хуманитарни науки.

Според рейтинга на българските ВУ за 2017 г., публикуван от МОН, ВУМ заема първо място в страната по брой цитати в научните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ в Scopus и второ място за научни изследвания в областта на туризма.

ВУМ е домакин на Регионален център на Българската академия на науките и издава European Journal of Tourism Research (EJTR, http://ejtr.vumk.eu) – единственото научно списание в областта на туризма в България, издавано на английски език с редакционната колегия от 52 водещи изследователи в областта на туризма от 26 страни. Списанието е индексирано в Scopus и Web of Science през 2016 г.

През 2016 г. ВУМ инициира създаването на национален изследователски консорциум, включващ 4 висши учебни заведения и 4 научно-изследователски института към Българска академия на науките (БАН), които обединяват своя технически и научен капитал за реализиране на иновативни комплексни приложни изследователски инициативи за създаването на нови технологии и решения в областта на креативните и творчески индустрии. Тази инициатива доведе до създаването на първия и единствен Център за компетентност в областта на креативните и творчески индустрии в България.