Програма Еразъм+

Еразъм+ е програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Образованието, обучението, младежта и спорта са ключови области, които подкрепят гражданите в тяхното личностно и професионално развитие. Висококачественото, приобщаващото образование и обучение, както и неформалното учене, осигуряват на младите хора и участниците от всяка възраст, квалификациите и уменията, които са им необходими за тяхното значимо участие в демократичното общество, междукултурното разбирателство и успешно реализиране на пазара на труда.

За периода 2021 – 2021 програма Еразъм+ поставя ясно изразен фокус върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и върху насърчаване участието на младите хора в демократичния живот.

Еразъм+ предлага възможности за мобилност и сътрудничество в:

Висшето образование

Професионално образование и обучение

Училищно образование

Образование за възрастни

Младеж

Спорт

Програмата има ясна структура и предоставя подкрепа в няколко различни аспекта:

КД 1: Образователна мобилност за граждани

Предоставя разнообразни възможности за учащи и персонал: възможности за ученици, студенти, стажанти и млади хора, както и за професори, учители, младежки работници, треньори, персонал в образователни институции и гражданското общество, да започнат обучение и/или да придобият професионален опит в друга държава.

Предвидени са и дейности, които предлагат на младите хора на възраст до 18 години, възможността за краткосрочно, индивидуално или групово преживяване –пътуване из Европа в рамките на неформална образователна дейност, която се стреми да насърчи тяхното чувство на принадлежност към Европейския съюз.

Измежду всички ползи за личностно и професионално развитие, мобилностите подпомагат гражданите на ЕС да преоткрият културното многообразие на Общността, насърчават чувството им за принадлежност към Европейския съюз, и спомагат за повишаване участието им в демократичния живот, като допринасят за постигане общите цели на Европейския съюз.

КД  2: Сътрудничество между организации и институции

Подкрепя партньорства за: (а)Сътрудничество, чиято основна цел е да позволи на организациите да повишат качеството и уместността на своите дейности, да развият и укрепят своите мрежи от партньори, да увеличат капацитета си за съвместна работа на транснационално ниво, което да стимулира интернационализацията на техните дейности и да осигури обмен или разработване на нови практики и методи, както и споделяне и противопоставяне на идеи (б) Дребномащабни сътрудничества, които имат за цел да разширят достъпа до програмата за участници и лица, които са трудно достъпни в областта на училищното образование, образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.

KД2 също така предоставя подкрепа, която има за цел насърчаване на върхови постижения и международна интернационализация на висшето образование и институции в световен мащаб и създаване на транснационални платформи на центрове за постижения в областта на ПОО, тясно интегрирани в местните и регионални стратегии за растеж, иновации и конкурентоспособност.

КД 3: Подкрепа за разработване на политики и сътрудничество

Предоставя подкрепа за политическо сътрудничество на ниво ЕС, като по този начин допринася за разработването на нови политики, които могат да осигурят модернизация и реформи в рамките на ЕС, и на системно ниво, в областта на образованието, обучението на младежта и спорта.

Дейността включва широк набор от дейности, свързани с:

  • подготовка и подпомагане  на изпълнението на политиките на ЕС в образованието, обучението, младежта и спорта;
  • насърчаване на политически диалог със заинтересовани страни в и извън ЕС чрез конференции, събития и други дейности, включващи политици, практици и други заинтересовани страни в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, за повишаване на осведомеността относно съответните европейски политики и за популяризиране на Европа като отлична дестинация за обучение и научни изследвания.