Културни и творчески индустрии

Богатото културно наследство на Европа, с нейните общи ценности, изобилие от паметници и обекти с историческо значение, творческо разнообразие от традиции, занаяти, изкуства, архитектура, литература, езици, театър, филми и музика, не само отразява нашето минало, но и оформя нашето настояще и изгражда нашето бъдеще.


КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ – ИЗСЛЕДВАНЕ КООРДИНИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Културните и творческите индустрии (КТИ) стимулират икономическия растеж, създаването на работни места и приходите от износ, като същевременно насърчават социалното включване, културното многообразие и човешкото развитие, особено на местно и регионално ниво. Следователно те могат да се разглеждат като жизненоважни икономически дейности за жизнена и устойчива европейска икономика.

Според Зелената книга за потенциала на КТИ на Европейската комисия (COM (2010) 183 финален), КТИ се отнасят до:

Визуални изкуства

Сценични изкуства

Музика

Радио и телевизия

Културно наследство

Филм, DVD и видео

Игри

Нови медии

Книги и преса

Архитектура и дизайн

КТИ са сектори с висок растеж. Според последните налични данни (EIF-KEA, Анализ на пазара на КТ в ЕВРОПА, януари 2021 г.):

С добавена стойност от 412 929 милиона евро (2017 г.), КТИ представлява 5,5% от общата икономика на ЕС.

Делът на КТИ в общата европейска работна сила се е увеличил от 5,6% през 2013 г. на 6,2% през 2017 г.

Предприятията за КТИ представляват средно 12,1% от общия брой национални компании в държавите-членки.

Икономическото значение на КТИ е подобно на това на други сектори със значителни ефекти на преливане като ИКТ и настаняването.

Европейското ниво не е единствената арена, на която културният сектор държи сцената – той има същите силни позиции и в световната икономика. Въпреки това, културните и творческите индустрии са изправени пред редица предизвикателства, свързани с уменията, които биха могли да попречат на бъдещия им растеж, конкурентоспособност и жизнеспособност. Идентифицирането и справянето с тези предизвикателства, свързани с уменията, трябва да бъде ключов приоритет за всички заинтересовани страни, и най-вече за институциите, предоставящи образование.

Трудностите при намирането на определени умения в културните и творчески индустрии на конкурентен пазар, съчетано с липса на обучение на работната ръка и кариерно развитие, изострят съществуващите пропуски и недостиг на умения. Развитието на лидерски и управленски умения е определено като текущ проблем, особено по отношение на способността на лидерите да се адаптират към новите тенденции и технологии и да развиват своите модели и подходи.