Проектът

Културните и творческите индустрии (КТИ) се разглеждат като двигатели за икономически растеж, създаване на работни места и социално включване в целия ЕС. Съществуват обаче отклонения и пропуски в уменията и компетенциите за управление и предприемачество на професионалистите от КТИ, особено сред тези завършили висши училища за подготовка в областта на изкуствата. В същото време, знанията на студентите по бизнес и икономика относно спецификата на КТИ са ограничени. В значителна степен тази ситуация възпрепятства използването на пълния потенциал за растеж на креативната икономика.

КТИ се нуждаят от сътрудничество между различни научни направления за осигуряване на обучение, което не само насърчава нов начин на мислене, насочен към валоризиране на креативната икономика, но и към осигуряване на по-добро разбиране на КТИ като „маяци“ на основаното на знание приобщаващо общество. В тази връзка FENICE има за цел да предложи иновативен интердисциплинарен подход за изграждане на умения за предприемачество и управление на иновациите у обучаеми и дипломирани лица, които се ориентират към изграждане на кариера в КТИ.

FENICE се стреми да повиши качеството и приложимостта на обучението по бизнес и изкуства за нуждите на културните и творческите индустрии чрез фокусиране върху не-технологичните иновации, които се създават в креативната икономика на нашите страни и региони. Това ще бъде постигнато чрез:

  • Изследване и обмен на добри практики в областта на предприемачеството и управлението на КТИ за адаптиране на образованието към нуждите от умения на креативната икономика и стойността на иновациите и устойчивостта;
  • Взаимодействие между науките за бизнеса/икономиката, изкуствата, ИТ и медии и на тази база – разработване на иновативни програми за курс;
  • Моделиране на партньорство „академия – бизнес“ за насърчаване създаването на предприятия от КТИ чрез инкубиране, старт-ъп или предприемачество.

FENICE предвижда разработването на учебни програми, учебни материали и електронно обучение, които да допринесат за покриване на идентифицираните пропуски в уменията и да предоставят възможности за създаване както на традиционни курсове, така и такива за УЦЖ, адаптирани към нуждите на нетрадиционните студенти. И накрая, FENICE ще създаде платформа за електронно обучение, която предоставя курсове по мениджмънт и предприемачество в КТИ и ще въведе модел за бизнес партньорство между ВУ и бизнес за насърчаване на предприемаческото мислене на студентите и за кариерно консултиране на завършилите.

Предвиденото дългосрочно въздействие на проекта е:

затвърждаване доверието към КТИ като иновативни, приобщаващи и устойчиви сектори

улесняване трансфера на знания и капацитет относно управлението на предприятия от КТИ между европейските образователни институции и региони

подпомагане развитието на интердисциплинарни образователни програми, които отговарят на текущите и бъдещи нужди от умения на КТИ и увеличават положителните им ефекти на въздействие към другите индустрии и обществото

насърчаване изграждането на партньорства, водени от висшите училища, които включват бизнес и публични органи и се стремят да осигурят подкрепа на КТИ в местните общности и региони