Гръцка мрежа на университетите

По-конкретно, целите на GUnet включват:

  • Развитието, подкрепата и управлението на академичната мрежа на всички университети в Гърция.
  • Координиране на разпространението, популяризирането и развитието на модерни мрежови услуги и приложения в академичната и изследователската общност на страната.
  • Предоставяне на модерни ИКТ и услуги за електронно обучение на своите членове и трети страни (институти, фондации, индустрия).
  • Участие в проекти за научноизследователска и развойна дейност в областта на технологиите, услугите и приложенията за мрежово и електронно обучение, целящи поддържане на гръцката академична мрежа в най-съвременна форма.
  • Сътрудничеството със съответните академични, изследователски и образователни мрежи от други страни.

От 2012 година, GUnet координира разработването на OpenCourseWare и отворени образователни ресурси от своите членове на национално ниво. GUnet е носител на наградата Creative Innovation за 2016 г., дадена от Opencourseware Consortium (ocwconsortium.org), която признава приноса към иновациите, които мрежата внася в отвореното образование.