1η συνάντηση συνεργατών

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 1η συνάντηση συνεργατών

Στόχοι/Ατζέντα: Συζήτηση για την υλοποίηση του έργου, προγραμματισμός της υλοποίησης, κατανομή εργασιών

Μια πολύ γόνιμη συνάντηση εταίρων ξεκίνησε την υλοποίηση της πρωτοβουλίας FENICE. Αναπτύχθηκε στις αρχές του 2020 με βάση τις κοινές προσπάθειες και τις κοινές αξίες για την ανάπτυξη διεπιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΠΔΒ. Το έργο FENICEεπιτέλους «ζωντανεύει». Στους επόμενους 24 μήνες (από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2022) μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σερβία και τη Ρουμανία θα διευκολύνει τη γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ των κλάδων των επιχειρήσεων/οικονομικών, τεχνών, κληρονομιάς, πληροφορικής και ΜΜΕ. Στο τέλος του, το FENICE θα μπορεί να παρουσιάζει με υπερηφάνεια αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων, εκπαιδευτικό υλικό και ηλεκτρονική μάθηση συμβάλλοντας στην κάλυψη των εντοπισμένων κενών δεξιοτήτων και στην παροχή ευκαιριών για τη δημιουργία παραδοσιακών αλλά και LLLμαθημάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μη παραδοσιακών μαθητών.


Αυτή η συνάντηση έθεσε τη βάση για μία γόνιμη συνεργασία.