Univerzitet u Novom Sadu

Pored fakulteta i centara, važnu ulogu u stvaranju jake naučne baze u procesu konstantne modernizacije obrazovne ponude igraju 3 naučna instituta.

Univerzitet u Novom Sadu ima razvijenu naučnu infrastrukturu i snažan inovativni potencijal. Centralna biblioteka i biblioteke fakulteta i instituta raspolažu bogatim knjižnim fondovima. Na Univerzitetu je formirano oko 250 laboratorija. Univerzitet u Novom Sadu aktivno sarađuje sa institucijama koje pripadaju zajedničkom evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja, ali i globalno.

Akademija umetnosti u Novom Sadu (AUNS), osnovana 1974. godine, je jedan od 14 fakulteta Univerziteta u Novom Sadu AUNS je najveća VŠI u Srbiji na polju umetnosti koja pokriva  studije muzičkih, dramskih, likovnih i primenjenih umetnosti. Akademija i Univerzitet u Novom Sadu postali su prepoznatljivi kao nosioci reformi u regionu, kao i na mapi univerziteta u Evropi.

Akademija umetnosti u svojoj ponudi ima više od 35 akreditovanih studijskih programa na sva tri ciklusa studija. Sve diplome su usaglašene sa Bolonjskim sistemom od 2006. godine i odobrene od strane nacionalne Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Akademija zapošljava najveće eksperte u oblasti u zemlji.

Akademija nastoji da poveća svoje kapacitete kroz međunarodne projekte i mobilnost studenata i osoblja kroz različite programe kao što su Erasmus+, Kreativna Evropa, IPA, Tempus, Višegradski fond, Horizont 2020 itd.